អាជ្ញាធរអគ្គីសនីកម្ពុជា​ បញ្ជាក់ថា ការដំឡើងប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនលើសពី១០គីឡូវ៉ាត់ មិនជាប់ការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីបម្រុងឡើយ


   ការដាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យនានាមិនភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញជាតិ និងការដាក់ប្រព័ន្ធតូចៗតាមលំនៅដ្ឋាននិងទីតាំងអាជីវកម្មដែលមានកម្រិតក្រោម១០គីឡូវ៉ាត់ទោះភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញសាធារណៈក៏ដោយ មិនជាប់ការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីបម្រុងនោះទេ, ដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង ៩៥% ដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន និងទីតាំងអាជីវកម្មនឹងមិនរងការប៉ះពាល់ពីវិធានរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីថ្មីខាងលើនោះឡើយ។ 

#កអក #អគ្គីសនី
Post a Comment

Previous Post Next Post