កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃដើម្បីដំឡើងឋានៈ ពីស្ថាបត្យករចុះបញ្ជីចំនួន ១៤រូប ទៅជាស្ថាបត្យករនៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា


   ឯកឧត្តម ហង្ស សុតសំភារ អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈស្ថាបត្យកម្ម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃដើម្បីដំឡើងឋានៈ ពីស្ថាបត្យករចុះបញ្ជីចំនួន ១៤រូប ទៅជាស្ថាបត្យករនៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី សមាជិកនៃគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈស្ថាបត្យកម្ម។

ជាលទ្ធផល អង្គប្រជុំសម្រេចឯកភាពដំឡើងឋានៈជូនបេក្ខជនទាំង ១៤រូបតាមសំណើ។

២៤ ឧសភា ២០២៤Post a Comment

Previous Post Next Post