បងប្អូនក្រុមវាលទី៨ (ភូមិបាលខណ្ឌមានជ័យ) កំណត់ព្រំក្បាលដី​ និងវាស់វែង ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបុរីជីបម៉ុង


   បងប្អូនក្រុមវាលទី៨ (ភូមិបាលខណ្ឌមានជ័យ) កំណត់ព្រំក្បាលដី​ និងវាស់វែង ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបុរីជីបម៉ុង ផ្លូវ៣៧១ និង២៧១​ រាជធានីភ្នំពេញ។ 

————————————

នាថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ​២០២៤

បងប្អូនក្រុមវាលទី៨ (ភូមិបាលខណ្ឌមានជ័យ) កំណត់ព្រំក្បាលដី​ និងវាស់វែង ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបុរីជីបម៉ុង ផ្លូវ៣៧១ និង២៧១​ រាជធានីភ្នំពេញ។

#ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់ #សេវាគាប់ចិត្ត #បរិយាកាសគ្មានវិវាទ​ #កអក​ #ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់​#MLMUPC
Post a Comment

Previous Post Next Post